Regulamin Wynajmu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez Emotis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-247), przy ul. Flisa 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000691114, NIP 7743235856, kapitał zakładowy w wysokości 1 100.000 złotych. Regulamin stosuje się do wszystkich umów najmu zawartych od dnia 01.01.2018 r., chyba że umowa najmu stanowi inaczej. W razie sprzeczności umowy najmu i Regulaminu, strony związane są umową najmu.
2. Najemcą samochodu może zostać:
a) osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
i) ukończyła 21 lat,
ii) posiada ważny dowód osobisty/paszport oraz prawo jazdy.
iii) przedstawi Wynajmującemu kartę kredytową, o okresie ważności dłuższym niż 3 miesiące od zakończenia okresu najmu samochodu,
b) osoba prawna (lub jednostka organizacyjna o której mowa w art. 331KC), której przedstawiciel zawierający umowę najmu w imieniu tej osoby
i) przedstawi dowód swojego umocowania do zawarcia umowy najmu (np. pełnomocnictwo), jeżeli umocowanie to nie wynika z Rejestru Przedsiębiorców,
ii) przedstawi ważny dowód osobisty/paszport oraz prawo jazdy osoby wskazanej jako upoważniona do kierowania pojazdem.
Do kierowania pojazdem upoważnione są wyłącznie osoby wymienione w umowie (dalej „Użytkownik”).
3. Najemca, który jest konsumentem, wyraża zgodę na zasięgnięcie przez Wynajmującego informacji dotyczących wiarygodności płatniczej Najemcy w biurach informacji gospodarczej działających na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Wynajmujący zastrzega prawo odmowy zawarcia umowy najmu, jeżeli przed zawarciem umowy najmu biuro informacji gospodarczej udostępni Wynajmującemu negatywne informacje dotyczące wiarygodności płatniczej Najemcy albo natychmiastowego wypowiedzenia umowy najmu, jeżeli takie informacje zostaną udostępnione Wynajmującemu po zawarciu umowy najmu.
4. Najemca przejmuje odpowiedzialność za wynajęty samochód, w tym za działania i zaniechania Użytkownika, od odbioru samochodu od Wynajmującego do czasu zwrotu samochodu przez Najemcę, na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego podpisanego przez Wynajmującego i Najemcę.

ZAWARCIE UMOWY W DRODZE ELEKTRONICZNEJ

5. Najemca może nieodpłatnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem pod adresem www.emotis.pl. Najemca może złożyć zamówienie na wynajem samochodu w drodze elektronicznej pod adresem: www.emotis.pl.
6. W celu skorzystania z systemu teleinformatycznego Wynajmującego niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych: urządzenie z przeglądarką stron www, dostęp do internetu. Wynajmujący oświadcza, że stosuje następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych Najemcy przesyłanych drogą elektroniczną:
i. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem, w tym certyfikat SSL,
ii. dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
7. Najemca nie może wprowadzać treści do systemu teleinformatycznego Wynajmującego, które są bezprawne lub naruszają dobre obyczaje, a także korzystać z niego w sposób anonimowy.
8. Wynajmujący potwierdza Najemcy złożenie zamówienia i istotne jego postanowienia poprzez wysłanie emaila na wskazany adres poczty elektronicznej. Potwierdzenie złożenia zamówienia nie oznacza potwierdzenia rezerwacji ani zawarcia umowy najmu. Potwierdzenie rezerwacji i zawarcie umowy najmu następuje poprzez wysłanie emaila lub telefonicznie na numer Najemcy.
9. Zawarcie umowy najmu zostanie potwierdzone poprzez podpisanie umowy najmu przez przedstawiciela Wynajmującego oraz Najemcę.
10. Najemca może odstąpić od zawartej umowy najmu samochodu za zapłatą odstępnego w wysokości stawki dobowej z zaakceptowanej oferty w terminie 3 dni przed terminem wydania samochodu.

ZAWARCIE UMOWY POZA LOKALEM WYNAJMUJĄCEGO

11. Najemca może złożyć zamówienie na wynajem samochodu w za pośrednictwem strony www.emotis.pl, wiadomości na adres poczty elektronicznej kontakt@emotis.pl lub telefonicznie pod numerem +48 585 588 588.
12. Rozmowa telefoniczna pomiędzy Najemcą a pracownikiem Wynajmującego może być nagrywana, o czym Najemca będzie uprzedzony.
13. Potwierdzenie rezerwacji i zawarcie umowy najmu następuje poprzez wysłanie emaila lub telefonicznie na numer Najemcy.
14. Zawarcie umowy najmu zostanie potwierdzone poprzez podpisanie umowy najmu przez przedstawiciela Wynajmującego oraz Najemcę.
15. Najemca może odstąpić od zawartej umowy najmu samochodu za zapłatą odstępnego w wysokości stawki dobowej z zaakceptowanej oferty w terminie 3 dni przed terminem wydania samochodu.

ZASADY UŻYWANIA POJAZDÓW

16. Wynajmujący zobowiązany jest do przekazania Najemcy samochodu wolnego od usterek wpływających na użyteczność samochodu. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne elementów samochodu, powstałe w wyniku niespełnienia przez Najemcę swoich obowiązków wynikających z umowy lub przepisów prawa.
17 Najemca wynajmuje samochód na czas określony w umowie najmu. Bieg okresu najmu rozpoczyna się i kończy zgodnie z datami określonymi w umowie, w przypadku niezgodności w/w dat z protokołem zdawczo-odbiorczym, za czas trwania najmu uważa się daty faktycznego odbioru wskazane w protokole zdawczo-odbiorczym samochodu.
18. W czasie użytkowania samochodu Użytkownik zobowiązany jest do:
a) posiadania przy sobie ważnych dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium UE prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, dokument potwierdzający najem samochodu);
b) zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu, staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów i kluczyków, a także pozostawianie pojazdu w miejscu dozwolonym).
c) wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie stanu oraz ciśnienia w oponach, a także prawidłowego działania świateł).
d) stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym w rubryce P3.
e) utrzymywania samochodu w należytej czystości, a także korzystania z pojazdu z zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji i instrukcją obsługi udostępnioną przez producentów marek na stronach internetowych.
19. Najemca zobowiązany jest do zachowania wszystkich oznaczeń firmowych Wynajmującego na wynajętym samochodzie. Usunięcie lub zasłonięcie oznaczeń firmowych Wynajmującego możliwe jest tylko po uzyskaniu każdorazowo uprzedniej zgody Wynajmującego. Zgoda, o której mowa w niniejszym punkcie może zostać udzielona pisemnie lub drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@emotis.pl.
20. W trakcie trwania najmu zabrania się:
a) holowania innych pojazdów wynajmowanym samochodem;
b) przekraczania dopuszczalnej ładowności samochodu;
c) palenia tytoniu i papierosów elektronicznych w samochodzie;
d) dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek bez uprzedniej zgody Wynajmującego;
e) przewożenia zwierząt.
21. Przemieszczanie się wynajętego samochodu poza granicę RP jest dopuszczalne, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody przez Wynajmującego, oraz po uiszczeniu dodatkowej opłaty przewidzianej w cenniku Wynajmującego. Wynajmujący ma prawo kontroli miejsca położenia wynajętego samochodu (GPS).
22. Najemca pokrywa wszystkie mandaty, kary, opłaty za parkowanie, opłaty za wjazd do miast w czasie trwania najmu i nieodwołalnie upoważniania do przekazania wszelkim organom wymiaru sprawiedliwości i administracji publicznej danych osobowych Najemcy i Użytkownika wraz z kopią umowy najmu. Obsługa każdego zapytania ze strony organów administracji publicznej wiąże się z dodatkową opłatą określoną w cenniku Wynajmującego (pkt 50.).
23. Najemca zobowiązuje się do udostępnienia każdorazowao na prośbę Wynajmującego samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego. Do obowiązków Najemcy należy respektowanie wskazań wyświetlanych przez system samochodu oraz niezwłoczne informowanie o nich Wynajmującego.
24. Wynajmujący jest uprawniony do żądania wymiany samochodu będącego przedmiotem umowy najmu na inny samochód tej samej klasy albo wyższej w uzasadnionych przypadkach. Wynajmujący jest zobowiązany do uprzedzenia Najemcy o konieczności wymiany samochodu za uprzedzeniem 3 dni. Najemca jest zobowiązany do stawienia się w uzgodnionym terminie w miejscu zwrotu samochodu. Wymiana samochodu będącego przedmiotem najmu zostanie potwierdzona przez strony aneksem do umowy najmu.

OPŁATY

25. Czynsz najmu naliczany jest za całą dobę. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 59 minut nie powoduje naliczenia płatności za kolejną dobę.
26. Czynsz najmu pobierany jest z góry według stawki z dnia zawarcia umowy najmu.
27. W przypadku zwłoki z zapłatą czynszu najmu za co najmniej dwie doby najmu, Wynajmujący po bezskutecznym wezwaniu Najemcy do zapłaty może wypowiedzieć najem bez zachowania okresów wypowiedzenia, z zastrzeżeniem prawa do obciążenia Najemcy odsetkami ustawowymi oraz opłatami dodatkowymi przewidzianymi w cenniku.
28. Najemca przyjmuje do wiadomości, że samochód posiada zamontowane urządzenie uniemożliwiające uruchomienie silnika. W przypadku braku terminowej zapłaty czynszu najmu lub innych opłat wynikających z umowy, Wynajmujący po bezskutecznym wezwaniu Najemcy do zapłaty uprawniony jest do zablokowania pojazdu. Wynajmujący uruchomi pojazd niezwłocznie po zaksięgowaniu należnej wpłaty. Za okres unieruchomienia pojazdu Wynajmujący zachowuje prawo do czynszu najmu.
29. Jeśli do zapłaty czynszu za najem samochodu na podstawie umowy odrębnej od umowy najmu zobowiązany jest inny podmiot (zakład ubezpieczeń,operator assistance lub inny), a Najemca pomimo upływu okresu najmu nie udostępnia samochodu do zwrotu, obowiązek zapłaty czynszu za każdą rozpoczętą dodatkową dobę po upływie okresu najmu uzgodnionego przez ten podmiot z Wynajmującym, przechodzi na Najemcę. Wynajmujący niezwłocznie powiadomi Najemcę o braku autoryzacji dalszego okresu najmu przez inny podmiot, wzywając Najemcę do natychmiastowego zwrotu samochodu.
30. Przedłużenie okresu wynajmu poza okres autoryzacji lub okres wskazany w umowie najmu jest możliwe po uprzednim złożeniu oświadczenia telefonicznie pod numerem +48 585 588 588 lub w formie elektronicznej na adres e-mail kontakt@emotis.pl o przedłużeniu okresu najmu i uzyskaniu potwierdzenia (wraz ze stawką dobową za najem) drogą elektroniczną od Wynajmującego. W takim wypadku Najemca zobowiązany jest opłacić z góry należność za każdą dodatkową dobę najmu, a umowa najmu ulega przedłużeniu jedynie o okres z góry opłacony przez Najemcę. W przypadku braku takiej opłaty umowa najmu ulega rozwiązaniu z upływem ostatniej opłaconej doby najmu.
31. Brak złożenia przez Najemcę oświadczenia i uzyskania zgody Wynajmującego o których mowa w pkt. 24. i jednocześnie zatrzymanie samochodu po upływie okresu najmu stanowi bezumowne korzystanie z samochodu. Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z samochodu wynosi 1000 pln za każdą rozpoczętą dobę.
32. Opłaty na podstawie umowy najmu (w tym czynsz najmu) pobierane są z góry, w Złotych Polskich (PLN), lub na życzenie Najemcy w innej walucie, przeliczone przez operatora systemu płatności First Data Polska S.A. według kursu DCC (Dynamic Currency Conversion) obowiązującej w dniu dokonania płatności. Wynajmujący umożliwia dokonanie płatności za wynajem samochodu za pośrednictwem operatora First Data Polska S.A. zgodnie z regulaminem operatora.
33. W przypadku dokonywania zapłaty w formie przelewu bankowego, datą dokonania płatności jest data wpływu środków na rachunek bankowy Wynajmującego.
34. Kaucja na zabezpieczenie roszczeń́ Wynajmującego wobec Najemcy z tytułu umowy najmu określona jest w umowie, a jej wysokość zależy od klasy pojazdu.
35. Wszystkie ceny wymienione w regulaminie, umowie najmu oraz na stronie internetowej www.emotis.pl są cenami brutto, chyba że na wymienionej stronie, w umowie najmu lub umowie ramowej wskazano inaczej. W razie rozbieżności wiążą stawki najmu wskazane w umowie najmu.

ZWROT LUB WYMIANA POJAZDÓW

36. Najemca, po zakończeniu umowy najmu, zobowiązany jest zwrócić samochód w miejscu określonym w umowie najmu. Zwrot pojazdu w innej lokalizacji może nastąpić po uzgodnieniu z Wynajmującym czasu i miejsca zwrotu oraz uiszczeniu opłaty należnej Wynajmującemu w związku z takim zwrotem. W wypadku opóźnienia w zwrocie samochodu bez zgody Wynajmującego, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu z każdego miejsca oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami związanymi z opóźnionym odbiorem samochodu.
37. Najemca odbiera samochód czysty zewnętrznie i sprawny technicznie zgodnie protokołem wydania i zobowiązuje się do zwrotu samochodu w stanie nieuszkodzonym ponad normalne zużycie będące wynikiem prawidłowej eksploatacji. Ewentualne uszkodzenia lub zabrudzenia będą usuwane na koszt Najemcy.
38. Zwrot samochodu oraz kluczyków od samochodu i dokumentów samochodu może nastąpić tylko w punkcie Wynajmującego w lokalizacji wskazanej w umowie najmu i na rzecz przedstawiciela Wynajmującego. Zabronione jest przekazywanie kluczyków do samochodu oraz dokumentów samochodu osobom nieuprawnionym. Zwrot samochodu powinien być potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez przedstawiciela Wynajmującego oraz Najemcę/Użytkownika. Jeżeli Najemca/Użytkownik uchyla się od udziału w odbiorze samochodu lub podpisaniu protokołu odbioru albo jest nieobecny w umówionym miejscu i terminie zwrotu samochodu, Wynajmujący może dokonać odbioru samochodu jednostronnie, podpisując protokół odbioru.
39. Najemca jest zobowiązany do zwrotu samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze samochodu. W przypadku naruszenia w/w zobowiązania Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami uzupełnienia paliwa i opłatą dodatkową wskazaną w cenniku.

UBEZPIECZENIE SAMOCHODU I ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY

40. W razie uszkodzenia samochodu, wypadku, kradzieży pojazdu, uszkodzenia samochodu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu (+48 585 588 111 lub szkody@emotis.pl) oraz najbliższej jednostce policji. Najemca zobowiązany jest uzyskać i przedstawić Wynajmującemu zaświadczenie od Policji o przyjęciu zgłoszenia. Wszelkie szkody niezgłoszone Policji będą likwidowane na koszt Najemcy, chyba że Wynajmujący wyrazi zgodę (e-mailowo lub na piśmie) na odstąpienie od obowiązku ich zgłoszenia Policji. Najemca będący konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. ponosi odpowiedzialność (kontraktową) za szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w zakresie dotyczącym obowiązku zwrotu Wynajmującemu samochodu w stanie niepogorszonym.
41. Samochód posiada ubezpieczenie OC i AC ograniczające odpowiedzialność (z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu) Najemcy i Użytkownika od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem:
a) umyślnego uszkodzenia samochodu;
b) uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym, po spożyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego na terytorium UE prawa jazdy;
c) szkody powstałej, gdy osoba kierującą była osobą nieupoważnioną zgodnie z umową najmu lub Regulaminem do prowadzenia samochodu,
d) szkody całkowitej rozliczanej w ciężar polisy AC oraz kradzieży samochodu - Najemca zostanie obciążony opłatą administracyjną za szkodę w związku ze zdarzeniem w wysokości określonej w umowie;
e) wyjazdu samochodem poza terytorium Polski bez zgody Wynajmującego;
f) niedopełnienia obowiązków wymaganych przez ubezpieczyciela, skutkujących odmową wypłaty odszkodowania, w szczególności niezabezpieczenie prawa do regresu w przypadku szkody z winy osoby trzeciej;
g) w przypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku;
h) uszkodzenia lub zagubienia opon, felg i kołpaków, kluczyków i dokumentów;
i) innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z polis;
j) przekroczenia dopuszczalnej prędkości lub ładowności, lub innego naruszenia przepisów o ruchu drogowym, obowiązujących w miejscu wystąpienia kolizji lub wypadku drogowego;
l) uczestnictwa w zawodach, rajdach, wyścigach, pokazach i innych tego typu imprezach;
ł) posłużenia się nieprawdziwymi danymi lub dokumentami w celu wynajęcia samochodu.
42. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia samochodu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia samochodu – ponadto zapoznać Użytkownika o obowiązkach wynikających z ww. dokumentów – pod rygorem obowiązku naprawienia szkody. Treść aktualnych ogólnych warunków umowy ubezpieczenia dostępna jest w menu strony www.emotis.pl. Ponadto, na życzenie Najemcy treść aktualnych ogólnych warunków umowy ubezpieczenia jest udostępniana Najemcy przed zawarciem umowy najmu. Po zawarciu umowy Najemca może zapoznać się z aktualnymi ogólnymi warunkami umowy ubezpieczenia w każdym biurze Wynajmującego.
43. Naprawienie szkody wynikłej z obowiązku zwrotu pojazdu w stanie niepogorszonym, następuje przez zapłatę kary umownej określonej w pkt. 50 niniejszego Regulaminu lub równowartość udziału własnego w szkodzie określonego w umowie najmu (w zakresie szkód objętych ubezpieczeniem). Po stronie Najemcy należy ciężar udowodnienia, że naruszenie umowy najmu i Regulaminu nastąpiło z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Najemca ani Użytkownik. Dowody te stanowić może: pisemne oświadczenie sprawcy zdarzenia lub notatka urzędowa Policji z miejsca zdarzenia, w której zostaną szczegółowo opisane jego okoliczności lub dokumentacja postępowania przygotowawczego w przypadku kradzieży lub innych zdarzeń przestępnych.
44. Najemca jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów. W przypadku zagubienia przez Najemcę, niezależnie od okoliczności, kluczyków samochodu, dowodu rejestracyjnego pojazdu, tablicy rejestracyjnej zostanie on obciążony opłatą wskazaną w cenniku.
45. W przypadku szkody, kolizji z OC, Wynajmujący nie ponosi kosztów związanych z niewykorzystaniem okresu najmu i innych kosztów. Najemca nie zostaje obciążony żadnymi kosztami, jednakże zobowiązany jest współdziałać z zakładem ubezpieczeń w zakresie niezbędnym do likwidacji szkody, w szczególności dostarczyć pisemny opis zdarzenia, kopię dokumentu uprawniającego do prowadzenia samochodu i dokumentu tożsamości. W przypadku kradzieży samochodu Najemca zobowiązany jest również niezwłocznie zwrócić kluczyki i dokumenty Wynajmującemu. W przypadku braku zgłoszenia szkody, wraz z pełną dokumentacją wymaganą przez zakład ubezpieczeń, może zostać obciążony kosztami likwidacji szkody.
46. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanego przez Najemcę samochodu albo po otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:
a) braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w protokole przekazania samochodu oraz odszkodowaniem za ponadnormatywne zużycie samochodu wewnątrz lub na zewnątrz;
b) szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem Najemcy, a nie wynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii);
c) szkód rzeczywistych, nie zgłoszonych z chwilą ich zaistnienia;
d) likwidacji innych szkód oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu;
e) odszkodowania za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, Użytkownika, czy pasażera pojazdu.
47. Najemca może obniżyć zakres odpowiedzialności z tytułu umowy najmu poprzez uiszczenie z góry opłaty określonej w umowie najmu.
Opłata obejmuje tylko jedną szkodę komunikacyjną i nie dotyczy szkód powstałych w przypadku naruszenia pkt. 20, 40, 41, 44 i 46 niniejszego Regulaminu.
48. Niezależnie od postanowień pkt. 38 niniejszego Regulaminu, w przypadku szkody powstałej w trakcie najmu i nierozliczanej w ciężar polisy OC sprawcy, Najemca zostanie obciążony dodatkowo opłatą administracyjną za obsługę szkody wskazanej w cenniku.
49. W razie awarii samochodu Najemca ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Wynajmującego. O ile w umowie nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku, chyba, że szkoda została wyrządzona przez Wynajmującego z winy umyślnej. Wynajmujący podejmie próbę naprawy samochodu, a w przypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 24h, zapewni w miarę możliwości samochód zastępczy. Samochód zastępczy powinien w miarę możliwości mieć standard odpowiadający standardowi samochodu wynajętego. Udostępnienie samochodu zastępczego nie nastąpi w razie:
a) wystąpienia choć jednego ze zdarzeń: utraty dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, kluczyków od samochodu, tablic(y) rejestracyjnych(ej);
b) unieruchomienia pojazdu poza terytorium RP;
c) uszkodzenia samochodu z winy, a także współwiny Najemcy lub Użytkownika;
d) szkód parkingowych i aktów wandalizmu, chyba że uniemożliwiają one korzystanie z samochodu, a za ich powstanie nie odpowiada Najemca;
e) przebicia opony.

CENNIK OPŁAT DODATKOWYCH I KAR

50. Najemca zobowiązany jest do ponoszenia wymienionych w poniższej tabeli opłat (kar umownych), a dla pozycji oznaczonych symbolem „*” - dodatkowo kosztów rzeczywistych wskazanych przez Wynajmującego:

L.p. ZDARZENIE PLN
1 brak dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie 1000
2 utrata gwarancji z winy Najemcy lub Użytkownika* 1000
3 złamanie zakazu palenia tytoniu, korzystania z papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków w samochodzie 1000
4 złamanie zakazu przewozu zwierząt 500
5 holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem 1000
6 udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej do kierowania wynajętym samochodem 1000
7 niedozwolone przemieszczenie pojazdu poza granicę RP 2000
8 zwłoka w zwrocie samochodu (za dobę) 1000
9 szkoda powstała w trakcie najmu i nierozliczona w ciężar polisy OC sprawcy* 1000
10 uszkodzenie, zagubienie lub utrata kluczyka/pilota od samochodu* 300
11 zwrot samochodu z nietrwałymi plamami na siedzeniach, tapicerce lub bagażniku 500
12 zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa* 300
13 demontaż, zamiana części samochodu lub dokonanie przeróbki bez zgody Wynajmującego* 2000
14 uszkodzenie lub utrata jednego kołpaka 150
15 uszkodzenie jednej felgi aluminiowej* 200
16 uszkodzenie jednej felgi stalowej* 200
17 zgubienie biletu parkingowego wystawionego przez operatora parkingu 100
18 przedterminowe rozwiązanie umowy najmu /**30% należności za niewykorzystany okres najmu **
19 obsługa mandatu spoza RP* 100
20 obsługa mandatu z terenu RP 100
21 wykonanie kosztorysu naprawy na życzenie Najemcy 350

REKLAMACJE

51. Reklamacje należy kierować listownie na adres siedziby Wynajmującego wskazany w pkt. 1 lub na adres e-mail: kontakt@emotis.pl.
52. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania przez Wynajmującego zgłoszenia reklamacyjnego. Do terminów rozpatrzenia reklamacji nie wliczają się terminy doręczenia korespondencji przez operatora pocztowego lub serwis poczty elektronicznej.
53. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Najemca zostanie poinformowany (1) elektronicznie, poprzez wysłanie wiadomości email na adres mailowy wskazany przez Najemcę – jeżeli reklamacja wpłynęła emailem lub (2)listownie na adres pocztowy wskazany przez Najemcę – jeżeli reklamacja wpłynęła listownie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

54. Najemca oświadcza, iż został poinformowany, że podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy najmu samochodu, a dane osobowe będą przetwarzane w w/w celu realizacji umowy oraz w celach marketingowych związanych z promocja usług Emotis Sp. z o.o. Najemcy przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz prawo do ich poprawiania.
55. Strony zobowiązują się niezwłoczne do zawiadamiania o zmianie adresu do doręczeń, pod rygorem uznania oświadczeń i pism kierowanych na dotychczasowy adres za doręczone.
56. Najemca oświadcza że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz,
a) podane przez niego dane są zgodne ze stanem rzeczywistym;
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c) posiada wymagane uprawnienia pozwalające na kierowanie pojazdem, a w szczególności, że nie jest pozbawiony na mocy orzeczenia sądu lub kompetentnego organu, prawa kierowania pojazdem mechanicznym;
d) nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie mogące doprowadzić do pozbawienia go uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym